Πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού για τη  δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για το σχολικό έτος 2022-2023»

Αριθμός Απόφασης: 609/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2β του ν.3812/2009 και ισχύει με τις όμοιες του ν.4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΟΤΑ εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. Α του ν.2190/94 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ιδοχ του προσωπικού των ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κστ της ΠΥΣ 33/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4342/15 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του ως ανω προσωπικού και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις της περ. στ εδ.3 του άρθρου 75 του ν.3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργική απασχόλησης παιδιών
 6. Τις υπ αριθ 230817/23-03-2021 και 241796/29-03-2021 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής όπου χορηγήθηκαν στο Δήμο Μαραθώνος άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4941/2022 με τις οποίες καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου
 8. Την υπ αριθ 386/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη τριών (3) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, στη Δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») για την περίοδο 2022 – 2023.
 9. Την υπ αριθ πρωτ 26303/07-11-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων
 10. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 11. Την με αριθ πρωτ 26901/15-11-2022 ανακοίνωση Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
 12. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης προσωπικού και το πρακτικό ανάρτησής τους, και το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε αίτηση για την θέση ΠΕ Καθηγητών Θεατρολογίας
 13. Το υπ αριθ πρωτ 28591/07-12-2022 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 14. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης προσωπικού και το πρακτικό ανάρτησής τους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι δύο (2) ατόμων Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη δομή Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο της Δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  για το σχολικό έτος 2022-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Π********

Μ********

Ι********

 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Από  15/12/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

 

1151201203/12.12.2022

 

Μ********

Α********

Α********

 

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από  15/12/2022  έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1178029829/12.12.2022

Β. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΩΩΤΩΛΜ-14Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΩΤΩΛΜ-14Λ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •