Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Αριθμός Απόφασης: 1029/20                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4962/03-04-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1046/22-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ0Ε7Λ7-ΤΝΚ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
 7. Την υπ αριθ πρωτ 14513/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και τους πίνακες απορριπτέων
 8. Την υπ’ αριθμ. 231/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθ 156/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 631/Γ/5-6-2018).
 9. Την υπ’ αριθμ. 96/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2182/29-1-2019 αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ ΠΕ Φαρμακοποιού που είχε προσληφθεί για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 487/Γ/4-4-2019, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 844/Γ/23-5-2019).
 10. Το γεγονός ότι ο εγγεγραμμένος στον πίνακα κατάταξης της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Μαραθώνος, Δεμερούκας Παναγιώτης, παραιτήθηκε από τη θέση της ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού για τη στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2516/1-2-2019 αίτησή του, και η θέση έμεινε κενή (σχετικό έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος υπ΄αριθμ.πρωτ.5511/20-3-2019).
 11. Την υπ’ αριθμ. 29/19-02-2019 (ΑΔΑ:6Π41ΩΛΜ-ΘΞΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
 12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20855/6134/27-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. Την υπ αριθ πρωτ 5476/19-03-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11456/07-06-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 1. Την υπ αριθ πρωτ 5952/2019//1/2019/13-06-2019 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
 2. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 3. Τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και τον πίνακα απορριπτέων για την θέση ΠΕ Φαρμακοποιών για τη στελέχωση της δομής Κοινωνικό Φαρμακείο
 1. Το υπ αριθ πρωτ 21275/2-10-2019 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (κωδ. θέσης 201) Από 09/10/2019 έως 08/10/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Η ανωτέρω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς η προσλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 60.6041.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Μαραθώνος οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο  και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •