Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 592/2019

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

η) Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 εδάφ. ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009)

θ)Την υπ’ αριθμ  44/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) για την  κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

ι)Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Ελεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»

ια)Τον ΟΕΥ τoυ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ιβ) Την υπ αριθ πρωτ 11908/12-06-2019 ανακοίνωση για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ χρονικής διάρκειας τεσσάρων  μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

ιε)Τα υπ αριθ πρωτ   12919/25-06-2019 & 13118/26-06-2019 Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων & πρακτικό κατάταξης μετά τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης αντίστοιχα καθώς και τα αποδεικτικά ανάρτησής τους

ιστ)Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ.Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την πρόσληψη των κάτωθι τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας:

  1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αλεξάνδρου
  2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
  3. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου

ως ΥΕ εργάτες δασοπυροπροστασίας-δασοπυρόσβεσης  από  27/06/2019  έως  26/10/2019

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •