Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄ )

θ)Το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 τ. Α/2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19)

ι)Το  άρθρο 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 τ.Α/2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης)

ια)Την υπ αριθ   102/2020  απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη έκτακτων & κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιού

ιβ)Την υπ αριθ πρωτ 7638/21-05-2020 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

ιγ) Την υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιδ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιε) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ 7638/21-05-2020 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιστ) Το υπ αριθ πρωτ   8389/02-06-2020  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ 148533/03-06-2020 αντίγραφο ποινικού μητρώου του Τσέκα Δημητρίου του Ιωάννη σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου βεβαιώνουν ότι η ποινική του κατάσταση δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της πρόσληψή του (άρθρο 16 του ν.3584/2007)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι δέκα τεσσάρων (14) ατόμων εποχικό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως κατωτέρω:

 Εννέα (9) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από 05/06/2020  έως  04/10/2020

 1. ΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου
 2. ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Βασίλη
 3. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Βασιλείου
 4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αναστασίου
 5. ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του Βασίλη
 6. ΜΙΧΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη
 7. ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου
 9. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σταματίου

Τέσσερις (4) ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από 05/06/2020  έως  04/10/2020

 1. ΣΑΦΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
 2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 3. ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 4. ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου

Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (JCB) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από 05/06/2020  έως  04/10/2020

 1. ΚΟΥΡΤΖΑΡΗ ΣΑΛΗ του Σουλεϊμάν

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΚΠ1ΩΛΜ-ΧΙΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΠ1ΩΛΜ-ΧΙΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •