Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών (ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών)»

Αριθμός Απόφασης: 407/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθμ. 74/4-3-2022 (Ψ23ΕΩΛΜ-ΤΓΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2022».
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39557/24-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. οικ.27469/28-04-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εξήντα δύο (62) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27635/29-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (λοιπές αντικαταβολές)».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11978/09-06-2022 βεβαίωση Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13252/21-6-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18820/30-9-2021 βεβαίωση Δημάρχου περί κενών θέσεων.
 13. Την υπ αριθ ΣΟΧ 2/2022 με αριθ πρωτ 11983/09-06-2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ 8μηνης απασχόλησης (εργάτες ταφής-εκταφής) Δήμου Μαραθώνος
 14. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων
 15. Το πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 16. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων
 17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19713/24-8-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Π******** Δ******** του Σ********, σύμφωνα με το οποίο δεν αποδέχεται την θέση του ΥΕ εργάτη ταφής – εκταφής νεκρών, για την οποία θεωρήθηκε επιτυχών κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης του Δήμου Μαραθώνος, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιλαχών, προς αναπλήρωση του παραιτηθέντος, στον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της προαναφερθείσας ανακοίνωσης για την ως άνω ειδικότητα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από 25/08/2022 έως 24/04/2023, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Μαραθώνος, ως κατωτέρω:

 1. Π******** Ι******** του Κ********
 2. Π******** Δ******** του Ι********
 1. Α******** Ν******** του Μ********

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΘΝ8ΩΛΜ-3ΞΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΝ8ΩΛΜ-3ΞΟ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *