Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (55 – 67) ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (55 – 67) ΟΑΕΔ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 25/01/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2021/000077108322 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ)Την από  08/02/2021  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η) Την αίτηση επιμήκυνσης της προθεσμίας πρόσληψης για παράταση του προγράμματος

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: δύο (2) Μηχανικοί, δέκα (10) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, ένας (1) Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής, τρεις (3) Εργάτες Χειρονακτικών Εργασιών, τέσσερεις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, δύο (2) Υδραυλικοί, τρεις (3) Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων, ένας (1) Ξυλουργός, ένας (1) Ελαιοχρωματιστής, δύο (2) Φύλακες, (συνολικά 31 θέσεις)

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι  είκοσι ενός  (21) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

1

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

2

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

3

ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

4

ΜΠΑΡΜΠΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

5

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς το τυπικό προσόν της κατηγορίας)

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

6

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

7

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

8

ΚΙΤΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

9

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

10

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

11

ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

12

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΛΕΥΚΩ

ΓΙΩΡΓΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

13

ΠΑΝΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

14

ΠΑΠΠΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

15

ΤΣΟΥΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

16

ΣΙΔΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

17

ΚΙΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ  ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

19

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

20

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

21

GERMENJI (ΓΕΡΜΕΝΙ)

FATMIR (ΦΑΤΜΙΡ)

RIZA (ΡΙΖΑ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 05/04/2021 έως  04/04/2022

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΙΔΛΩΛΜ-Ε2Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΔΛΩΛΜ-Ε2Α

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •