Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης δίμηνης διάρκειας για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 9ΦΕΚ 143 τ. Α΄)

γ) Την υπ αριθ 164/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ στο Δήμο Μαραθώνος»

δ) Τις άδειες λειτουργίας των δύο (2) δομών ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος από την Περιφέρεια Αττικής με ΑΔΑ: Ω1Σ87Λ7-0ΜΞ και την αριθμ. ΑΔΑ: 9ΤΚΞ7Λ7-Ξ00 .

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012)

στ) Την υπ αριθ   128/2021  απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης

για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την λειτουργία των ΚΔΑΠ  Δήμου Μαραθώνος

ζ)Την υπ αριθ πρωτ  7908/06-05-2021 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών

η) Την υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

θ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ι) Το υπ αριθ πρωτ   8861/20-05-2021 πρακτικό επιλογής  υποψηφίων της υπ αριθ 7908/06-05-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος

ια) Την υπ αριθ πρωτ   9409/27-05-2021  υπεύθυνη δήλωση του Γιαβρή Φιλάρετου  του Γεωργίου σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την πρόσληψή του στο Δήμο Μαραθώνος

ιβ) Την υπ αριθ Δ1α/ΓΠ.οικ.35169/04-06-2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2366/5-6-2021 τ.Β΄)  περί της λειτουργίας των ΚΔΑΠ με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος 16 της εγκυκλίου

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι  δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης δίμηνης διάρκειας από 10/06/2021 έως 09/08/2021 για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μαραθώνος:

Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

 1. ΔΑΓΚΛΗ ΜΕΛΙΝΑ του Θεοδώρου
 2. ΖΟΡΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ του Κων/νου
 3. ΜΠΑΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

 1. ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου
 2. ΓΚΙΑΛΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Παναγιώτη

Μία (1) θέση ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας

 1. ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου

Μία (1) θέση ΠΕ Παιδαγωγών

 1. ΦΑΝΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ανδρέα

Μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικό Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

     1.ΚΟΣΜΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του Χρήστου

Δύο (2) θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θεοφάνη
 2. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96Β0ΩΛΜ-3Α2

https://diavgeia.gov.gr/doc/96Β0ΩΛΜ-3Α2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •