Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας |Τετράπολις

Τμήμα Πληροφορικής Θέσεις εργασίας

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κώδικας κατάστασης , όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν  με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015( ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ. Α’ )
 4. Την υπ’αριθ.7-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Περί πρόσληψης προσωπικού ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 2 μήνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στο ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ του νομικού προσώπου
 5. Το υπ’αριθ.88989/29324/30-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ΕΝΟΣ (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
101Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ )ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ12 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μη έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο  να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στον πίνακα Β.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού προσώπου «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης) τηλ. επικοινωνίας 2294067630, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μετά την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων  του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης και στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα από Παρασκευή 31/01/2020 έως και  Τρίτη  04/02/2020 ώρες 7:30 έως  15:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπαϊρακτάρης Στέφανος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •