Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία του Δήμου Μαραθώνος

administrator Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να αναθέσει τον καθαρισμό τους σε εργολάβους καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου.  Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Σχολικές μονάδες των οποίων ο καθαρισμός θα ανατεθεί σε εργολάβους καθαρισμού είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο & 2ο  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο & 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1

Σύνολο εργολάβων καθαρισμού: 22

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος.

Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Εκκαθαριστικό έτους 2017
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
 8. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.
 9. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών.

Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτιρίων (βεβαίωση Διευθυντή ή Προϊσταμένης). Κατά προτεραιότητα επιλέγονται υποψήφιοι που έχουν ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν την ανωτέρω ευδόκιμη προϋπηρεσία, ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η ανεργία ως εξής:

 • Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως 15.000 μόρια 40.
 • Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια ανά τέκνο.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο.
 • Αναπηρία τέκνων μόρια 50
 • Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος.

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 και 67774)  από την Τρίτη 21-08-2018 έως και την Τρίτη 28-08-2018 στις 12.00μ.μ.


Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να προβεί στη σύναψη  συμβάσεων μίσθωσης έργου ως κάτωθι:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1

Σύνολο συμβάσεων έργου: 9

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 και άνω. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Εκκαθαριστικό έτους 2017
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
 7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.
 8. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών.

Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτιρίων. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται υποψήφιοι που έχουν ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν την ανωτέρω προϋπηρεσία, ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η ανεργία ως εξής:

 • Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως 15.000 μόρια 40.
 • Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια ανά τέκνο.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο.
 • Αναπηρία τέκνων μόρια 50
 • Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 & 67774) από την Τρίτη 21-08-2018 έως και την Τρίτη 28-08-2018 μέχρι τις 12.00μ.μ..


Σχολιάστε