Περί ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων έργου”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων έργου”»

Αριθμός Απόφασης: 439/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργου.
 7. Την με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013256563.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 19702/16-08-2023 (ΑΔΑ 6ΡΖ8ΩΛΜ-ΟΦΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 432 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 10. Το εγγεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013278021.
 11. Τη με αριθμό 417/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΩ62ΩΛΜ-ΗΙΝ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΛΕΠΟΥΡΑ Σ. ΜΑΡΙΑ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20000/22-08-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013280003.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20260/24-08-2023.
 14. Το από 28-08-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα ΛΕΠΟΥΡΑ Σ. ΜΑΡΙΑ, έναντι του ποσού των 3.750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 900,00€, σύνολο προσφοράς 4.650,00€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της της σύμβασης για την προμήθεια των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων έργου”, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΛΕΠΟΥΡΑ Σ. ΜΑΡΙΑ, με ΑΦΜ 119616135, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Παραλία Βαρνάβα Τ.Κ.: 19014, Καπανδρίτι Αττικής,  έναντι του ποσού των 3.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  900,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4,650,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6236.04.

Γ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος , κο Ηλία Παναγιώτη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (439/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΡΤΜΩΛΜ-ΠΞΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΡΤΜΩΛΜ-ΠΞΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *