Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 432/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. 3.Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. 5.Την υπ αριθ  41797/28-06-2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ  55472/23-07-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) τη Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3327/28-06-2022 τ.Β΄)
 6. 6.Την υπ’ αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-07-2023 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. 7.Το υπ αριθ  61784/21-07-2023  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023 – 2024»
 8. 8.Τις  ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. 9.Την υπ αριθ  156/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος έτους 2023-2024»
 10. 10.Την υπ αριθ πρωτ  18420/31-07-2023 ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 11. 11.Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 12. 12.Την υπ αριθ 329/2023 απόφαση Δημάρχου περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 13. 13.Τις κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 14. 14.Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 18420/31-07-2023 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19974/21-8-2023 Πρακτικό Επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20380/27-8-2023 υπεύθυνη δήλωση της Χ********* Π********* του Δ*********, επιτυχούσας στους πίνακες κατάταξης μερικής απασχόλησης της υπ αριθ πρωτ 18420/31-07-2023 ανακοίνωσης, περί μη αποδοχής της θέσης
 17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20459/28-8-2023 Πρακτικό Επιτροπής κατάταξης υποψηφίων κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα από 01/09/2023 έως 30/06/2024 ως κατωτέρω:

– Δεκαπέντε (15) πλήρους απασχόλησης, ήτοι:

 1. Δ********* Κ********* του Δ*********
 2. Κ********* Ζ********* του Ν*********
 3. V********* I********* του V*********
 4. Ζ********* Β********* του Δ*********
 5. Τ********* Α********* του Α*********
 6. Τ********* Α********* του Γ*********
 7. Γ********* Α********* του Γ*********
 8. Β********* Μ********* του Θ*********
 9. Λ********* Μ********* του Κ*********
 10. 10.Π********* Ν********* του Π*********
 11. 11.Ν********* ΄Ε********* του Τ*********
 12. 12.Β********* Σ********* του Ε*********
 13. 13.Π********* Ε********* του Σ*********
 14. Ζ********* Γ********* του Ε*********
 15. 15.Κ********* Μ********* του Γ*********

– Είκοσι τρεις (23) μερικής (3ωρης) απασχόλησης ως κατωτέρω:

 1. Μ********* Β********* του Η*********
 2. Μ********* Ι********* του Θ*********
 3. Μ********* Δ********* του Κ*********
 4. Τ********* Ό********* του Χ*********
 5. Π********* Κ********* του Γ*********
 6. Π********* Γ********* του Ι*********
 7. Μ********* Μ********* του Ν*********
 8. Χ********* Σ********* του Κ*********
 9. Α********* Ό********* του Ι*********
 10. Κ********* Δ********* του Β*********
 11. Κ********* Α********* του Σ*********
 12. Χ********* Μ********* του Α*********
 13. Η********* Ε********* του Χ*********
 14. Π********* Ι********* του Μ*********
 15. Μ********* Α********* του Η*********
 16. Κ********* Ο********* του Ν*********
 17. Ν********* Κ********* του Ν*********
 18. Α********* Α********* του Θ*********
 19. Δ********* Π********* του Θ*********
 20. Β********* Ά********* του Ε*********
 21. Μ********* Δ********* του Γ*********
 22. Μ********* Ε********* του Ι*********
 23. Φ********* Ε********* του Ε*********

Η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/622ΟΩΛΜ-ΚΤΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/622ΟΩΛΜ-ΚΤΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *