Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 365/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2017 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)
 6. Την υπ’ αριθμ. 124/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2023
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/τ.Β΄/27-11- 2012)
 8. Την υπ αριθ πρωτ 13474/08-06-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Την με αριθ. πρωτ. 14027/14-06-2023 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 10. Το υπ αριθ. πρωτ. 14734/21-06-2023 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 11. Την υπ αριθ 309/2023 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Μαραθώνος.
 12. Την υπ αριθ 310/2023 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η υπ αριθ πρωτ 14903/22-06-2023 υπεύθυνη δήλωση προσληπτέου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – Συνοδός Απορριμματοφόρου
 13. Την υπ αριθ 321/2023 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η υπ αριθ πρωτ 15369/28-06-2023 υπεύθυνη δήλωση προσληπτέου περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – Συνοδός Απορριμματοφόρου
 14. Την με αριθ. πρωτ. 17158/17-07-2023 επαναληπτική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δεδομένου ότι δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις που προκηρύχθηκαν με την πρώτη ανακοίνωση
 15. Το υπ αριθ. πρωτ. 17703/21-07-2023 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ειδικότητας ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,  από 25/07/2023 έως  24/09/2023, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών:

 1. Λ******** Ι********  του Δ********
 2. Χ******** Γ******** του Χ********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D5%CE%96%CE%A9%CE%9B%CE%9C-9%CE%9C8

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D5%CE%96%CE%A9%CE%9B%CE%9C-9%CE%9C8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •