Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 429/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2017 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)
 6. Την υπ’ αριθμ. 174/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/τ.Β΄/27-11- 2012)
 8. Την υπ αριθ πρωτ 19816/18-08-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Την με αριθ. πρωτ. 20199/23-08-2023 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 10. Τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και το υπ αριθ. πρωτ. 20527/29-08-2023 πρακτικό της επιτροπής κατάταξης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών, ως κατωτέρω:

Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 31/08/2023 έως  30/10/2023.

 1. Μ********* Π*********   του Δ*********
 2. Σ*********  Κ*********  του Α*********
 3. Χ*********  Γ*********  – Π*********  του Κ*********
 4. Κ*********  Σ*********  του Α*********
 5. Ζ*********  Ε*********  του Π*********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ82ΟΩΛΜ-Μ3Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ82ΟΩΛΜ-Μ3Ε

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *