Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 175/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθ. 23/2023 (ΑΔΑ: ΨΠΠΜΩΛΜ-ΚΟ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023».
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30505/07-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34109/20-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΨΟΔ46ΜΤΛ6-ΘΚΚ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τετρακοσίων πενήντα ενός (451) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 35150/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Την υπ’ αριθ. 264/2023 (ΑΔΑ: 9Χ0ΡΩΛΜ-6ΞΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων για την κάλυψη μέρους των εγκριθεισών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού έτους 2023».
 11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 186/2024/1/2024/31-01-2024 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα: «Έγκριση ανακοίνωσης».
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθ. πρωτ. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41/02-01-2024 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1302/15-01-2024 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνα περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
 14. Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 με αριθ. πρωτ. 61/02-01-2024 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 ατόμων)
 15. Τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6084/06-03-2024 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως κατωτέρω:

Έξι (6) θέσεις ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2024 έως 21/11/2024

 1. Μ********* Α********* του Θ*********
 2. Π********* Χ********* του Β*********
 3. Ρ********* Κ********* του Ν*********
 4. Μ********* Ν********* του Ν*********
 5. Κ********* Α********* του Ν*********
 6. Δ********* Β********* του Α*********

Δύο (2) θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2024 έως 21/11/2024

 1. Σ********* Β********* του Θ*********
 2. Κ********* Κ*********-Φ********* του Δ*********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΤΞ3ΩΛΜ-Μ1Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΞ3ΩΛΜ-Μ1Φ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *