Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση με αριθ πρωτ 26154/2019 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση με αριθ πρωτ 26154/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
  2. Την υπ αριθ πρωτ 26017/2019//1/10-03-2020 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
  3. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 46 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ.Α΄

Ανακοινώνει

Ότι ξεκινάει η υποβολή δικαιολογητικών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος,  που εδρεύει στο Μαραθώνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (που αναφέρονται στην υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

401

Δήμος Μαραθώνα

Μαραθώνας Ν.Αττικής

ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων

8 μήνες

2

402

Δήμος Μαραθώνα

Μαραθώνας Ν.Αττικής

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

2

403

Δήμος Μαραθώνα

Μαραθώνας Ν.Αττικής

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@marathon.gr και κατ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ.Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ. Επικοινωνίας 2294320525, -529, -566

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο prosl.enstasi@asep.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα αιτήσεων (ΣOX.6) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 8 – 18/5/2020

Δημοσίευση

Το παρόν Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΕΣΤΙΑ & ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ όπου είχε δημοσιευθεί και η ανακοίνωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΤΕΛΙΚΟ ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2020

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •