Πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  0.1503/27-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ.0.217/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/2020)

ε) Την υπ αριθ  4/2020 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

στ) Το υπ αριθ 11761/2020//1/2020/26006-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 73 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Γεωπόνων, πέντε (5) ΠΕ Φυσικής Αγωγής  

στην κατηγορία ΤΕ: μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού

στην κατηγορία ΔΕ: έξι (6) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τρεις (3) ΔΕ Υδραυλικών, τρεις (3) ΔΕ  Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων & κτιρίων Α΄ ειδικότητας, τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, δώδεκα (12) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, μία (1) ΔΕ κλητήρων-οδηγών Β΄ κατηγορίας, τέσσερεις (4) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, ένα (1) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ + Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+ Ε κατηγορίας

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερεις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών

έξι (6) ΥΕ εργατών πρασίνου, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δέκα τρεις (13) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας,

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι  τριάντα οκτώ (38) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον./διάστημα Απασχόλησης  

1

ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

2

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

3

ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΣΕΒΑΣΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

4

ΚΟΛΤΣΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

5

ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

6

ΚΑΚΑΡΗ

ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

7

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

8

ΜΠΑΝΙ

ΝΤΕΝΑΝΤΑ

ΓΚΕΖΙΜ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

9

ΣΙΩΖΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

10

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

11

ΣΙΔΕΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

12

ΡΟΥΣΣΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

13

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

14

ΣΩΧΟΥ

ΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

15

ΤΖΑΘΑ

ΜΑΡΘΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

16

ΠΙΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

17

ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

18

ΡΑΜΜΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

19

ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Γ΄ & Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή Δ΄ & Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

20

ΤΣΙΟΥΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

21

ΣΕΒΔΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

22

ΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

23

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

24

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

25

ΚΟΝΤΡΑΛΙΟΥ

ΑΛΕΞ

ΧΡΗΣΤΟ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

26

ΦΟΥΣΤΕΡΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

27

ΚΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

28

ΚΑΡΑΤΖΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΟΥΙΖΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

29

ΑΓΓΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

30

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

31

ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

32

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

33

ΜΟΤΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

34

ΣΠΑΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

35

ΤΖΩΡΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

36

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

37

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

38

ΚΛΕΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

 

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΖΨΩΛΜ-5ΔΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΖΨΩΛΜ-5ΔΣ

Σχολιάστε