Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δομής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» σε αντικατάσταση υπαλλήλου που παραιτήθηκε»

Αριθμός Απόφασης: 328/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4962/3-4-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος ” με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 7. Την υπ’ αριθ. 169/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος“».
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.46957/17447/20-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 169/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος».
 9. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 10. Την υπ αριθ πρωτ 14513/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 11. Την υπ αριθ πρωτ 13374/2017//1/04-08-2017 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
 12. Την υπ αριθ 231/2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την λειτουργία της δομής «Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»
 13. Τις υπ αριθ 213/2019, 206/2020 και 54/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ιδοχ των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 14. Την υπ αριθ 4775/20-03-2018 σύμβαση εργασίας της Ν***** Χ***** του Λ***** και  τις υπ αριθ πρωτ 5938/27-03-2019, 5181/20-03-2020 και 4807/22-03-2021 ανανεώσεις αυτής
 15. Την υπ αριθ πρωτ 16494/31-08-2021 αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου Ν***** Χ*****  του Λ*****  από τη θέση της Κοινωνικής Λειτουργού που είχε προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος.
 16. Την υπ αριθ 292/2021 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία είχε προσληφθεί για την υλοποίηση της Δομής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 17. Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης
 18. Τις υπ αριθ 17140/09-09-2021 &  17259/10-09-2021   υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των Θ*****  Χ*****  και Π*****  Α*****  αντίστοιχα σύμφωνα με τις οποίες δεν αποδέχονται της θέση του Κοινωνικού λειτουργού στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την πρόσληψη της κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών σε αντικατάσταση υπαλλήλου ιδοχ που παραιτήθηκε για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α*****

Β*****

Ι*****

 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Από  20/09/2021   έως 19/03/2022 (ημερομηνία λήξης της ανανέωσης της σύμβασης ιδοχ των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ.Μ. με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης )

 

 

 

 

 

 

 

1204793147/14-09-2021

 

 

Η ανωτέρω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς η προσλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.01 & 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΗΜΒΩΛΜ-Ψ2Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΜΒΩΛΜ-Ψ2Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •