Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» σε αντικατάσταση παραιτηθείσας»

Αριθμός Απόφασης: 501/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2007)
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 7. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016), όπως τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1801/τ.Β’/24-5-2016) ισχύει.
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3931/29-11-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 9. Την υπ’ αριθ. 170/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος».
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.46959/17448/30-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 170/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος».
 11. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 12. Την υπ αριθ πρωτ 14512/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 13. Την υπ αριθ πρωτ 13372/2017//1/04-08-2017 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
 14. Την υπ αριθ 54/2022 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» σε αντικατάσταση υπαλλήλου που παραιτήθηκε (ΦΕΚ 830/Γ΄/2022)
 15. Την υπ αριθ 99/2022 απόφαση με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 1785/Γ΄/2022)
 16. Την υπ αριθ πρωτ 22184/15-09-2022 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της υπαλλήλου Β******* Σ******* του Κ******* από τη θέση της Ψυχολόγου για την οποία είχε προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος.
 17. Την υπ αριθ 475/2022 απόφαση με θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία είχε προσληφθεί για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 18. Την ανάγκη αντικατάστασης της παραιτηθείσας υπαλλήλου Β******* Σ******* του Κ******* στη θέση της Ψυχολόγου
 19. Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Ψυχολόγων κωδ.θέσης 102 της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης μετά τη δημόσια κλήρωση της 12ης/1/2018
 20. Την υπ αριθ πρωτ 23129/27-09-2022 υπεύθυνη δήλωση της Χ******* Α******* του Γ******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος
 21. Την υπ αριθ πρωτ 23326/29-09-2022 υπεύθυνη δήλωση της Σ******* Β******* του Η******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος
 22. Την υπ αριθ πρωτ 23755/04-10-2022 υπεύθυνη δήλωση της Π******* Α******* του Γ******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος
 23.   23.Την υπ αριθ πρωτ 23769/04-10-2022 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης οικονομικών πιστώσεων στους ΚΑ 60.6041.01 και 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη της κατωτέρω υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος σε αντικατάσταση υπαλλήλου που παραιτήθηκε με την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

 

 

 

Κ*******

 

 

 

Μ*******

 

 

 

Λ*******

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Από 17/10/2022 έως 19/03/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

 

6293439787/04-10-2022

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.01 & 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΩΛΩΛΜ-7Φ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΩΛΩΛΜ-7Φ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •