Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ σε αναπλήρωση υπαλλήλου που δεν αποδέχθηκε τη θέση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ σε αναπλήρωση υπαλλήλου που δεν αποδέχθηκε τη θέση»

Αριθμός Απόφασης: 197/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 5. Την υπ’ αριθμ. 79/16-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΨΥΩΛΜ-ΑΧ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2021».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39908/06-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34431/05-05-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34921/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 / Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24680/15-12-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ αριθ πρωτ 24710/15-12-2021 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 11. Το υπ αριθ πρωτ 21178/2021//1/25-02-2022 έγγραφο ΑΣΕΠ με θέμα: «Έγκριση ανακοίνωσης»
 12. Το υπ αριθ πρωτ 7302/12-04-2022 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 13. Τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 14. Την υπ αριθ 171/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.
 15. Το υπ αριθ πρωτ 9079/10-05-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτηση του Σ******* Ν******* του Β******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
 16. Το υπ αριθ πρωτ 9116/11-05-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτηση του Τ******* Σ******* του Ν******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
 17. Την υπ αριθ 194/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης Σ******* Ν******* και Τ******* Σ*******»
 18. Τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2022 με κωδ. θέσης 502 σύμφωνα με τον οποίο η επόμενη στον πίνακα είναι η Κ******* Φ******* του Χ*******.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη της Κ******* Φ******* του Χ******* με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ΥΕ Εργάτρια Γενικών Καθηκόντων (κωδ.θέσης 502) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από  13/05/2022 έως 12/01/2023, σε αναπλήρωση υπαλλήλου που δεν αποδέχθηκε τη θέση ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΦΨΩΛΜ-ΛΤΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΦΨΩΛΜ-ΛΤΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *