Ρύθμιση για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

websupport Δελτία τύπου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος γίνεται γνωστό ότι σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 165 & 166 του Ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 35 &36 του Ν. 4807/2021, παρέχεται μέχρι και τις 31-10-2021 δυνατότητα τμηματικής καταβολής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15-2-2020 μέχρι 30-6-2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15-2-2020 μέχρι τις 11-06-2021. 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Δυνάμει της νέας ρύθμισης, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολήςκαθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 % ),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ ( 48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

Στο πεδίο της νέας ρύθμισης δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, 

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

δ) Οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού. 

Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή με email, αποκλειστικά στη διεύθυνση info@marathon.gr, των ακόλουθων δικαιολογητικών:   

 1. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 1. Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
 2. Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓ ΑΝΗ
 3. Βεβαίωση ενίσχυσης – στήριξης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων από 15-2-2020 και μετά
 4. Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενου ακινήτου και υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής από 15-2-2020 και μετά.
 1. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 1. Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
 2. Πρόσφατο καταστατικό εταιρείας 
 3. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
 4. Στοιχεία μητρώου από το ΤAXISNET 
 5. Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameiaki@marathon.gr ή στο τηλέφωνο 2294320511 Ταμειακή Υπηρεσία.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •