Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2018

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Αφορά στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτί­ωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους  πολίτες. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Για την κατάρτισή του λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος  χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική του διάσταση.

Σκοπός του είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τις ενότητες:

Ενότητα 1 : Στρατηγικό Σχέδιο, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνεται το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Μαραθώνος.

Ενότητα 2 & 3 : Επιχειρησιακό Σχέδιο και Δείκτες Αξιολόγησης, όπου εξειδικεύονται οι προτεραιότητες του Δήμου σε έργα και δράσεις και προσδιορίζονται οι δείκτες για την αξιολόγησή του.

Ο Δήμος Μαραθώνος ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ενότητας 1), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 104/19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΨΧΩΛΜ-ΝΧΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαραθώνος καλούν τους τοπικούς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τις εθελοντικές κινήσεις  πολιτών του Δήμου και κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχουν στην ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των τοπικών φορέων αλλά και των πολιτών, αναφορικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Μαραθώνος.

 

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες, ξεκινάει την 14/05/2018 και λήγει την 14/06/2015.

 

Το έντυπο του ερωτηματολόγιου μπορείτε να το καταθέσετε:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : info@marathon.gr
  • Σε έντυπη μορφή : στα Δημοτικά Καταστήματα Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Γραμματικού και Βαρνάβα.

 Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

  • στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος, πληρ. Σκαρπαθάκη Βασιλική – Λ. Μαραθώνος 104 – τηλ. 2294320550.
  • Στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Μαραθώνος, πληρ. Μανάρα Μαρία Ελένη – Λ. Μαραθώνος 104 – τηλ. 2294320546.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Σύνδεσμος στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Μαραθώνος


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •