Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων λόγω έξαρσης του ιού κορωνοϊού COVID-19

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων λόγω έξαρσης του ιού κορωνοϊού COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/2020 τ.Α΄)

στ) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

ζ) Την υπ αριθ εγκύκλιο 23 με αριθ. πρωτ 18659/17-03-2020 με θέμα : Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης-Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού- COVID-19 

η) Την υπ’ αριθμ. 256/17-3-2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

θ) Την ανάγκη συγκρότησης δημοτικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων λόγω έξαρσης του ιού του κορωνοιού

                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας ως κατωτέρω :

  • Στέργιος  Τσίρκας, Δήμαρχος  Μαραθώνος
  • Ευάγγελος Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, Δήμου Μαραθώνος
  • Αργύρης  Λάσκος, Αντιδήμαρχος  Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής, Δήμου Μαραθώνος
  • Γεώργιος Ζορμπάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Μαραθώνος
  • Νικόλαος Ζολοταριώφ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος

Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής, θα είναι η διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης κρίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, σε τοπικό επίπεδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, με συνεχείς συνεδριάσεις  και επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση όποιων εκτάκτων αναγκών ανακύψουν .

Καθ ’όλη τη διάρκεια της κρίσης: θα εποπτεύει την εφαρμογή των οδηγιών των αρμοδίων φορέων, θα συντονίζει τις υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις, θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες, θα παρέχει πληροφόρηση έγκυρη και έγκαιρη, και θα μπορεί να αναπτύσσει νέες στρατηγικές και δράσεις σε τοπικό επίπεδο, εντός των νομίμων ορίων.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ2ΝΩΛΜ-ΣΔΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ2ΝΩΛΜ-ΣΔΓ

Σχολιάστε