Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 1153/2019                                                                       

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 π του Ν.1566/85 περί πλήρωσης θέσεων βάσει προτεραιότητας.
 3. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων , περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας και θητείας των μελών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 81/τ.Β/13.2.21987
 4. Τα σχετικά έγγραφα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνος προς τους φορείς, για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους.
 1. Την απόφαση 287/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα περί ορισμού Προέδρου  και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.
 2. Το από 01/10/2019 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 3. Το από 24/09/2019 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 4. Το από 17/09/2019 έγγραφο του ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ – Ν. ΜΑΚΡΗΣ
 5. Το υπ’ αρ. Πρωτ: 19027/06‐09‐2019 έγγραφο του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε Ανατ. Αττικής ΑΛΕΞ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ.
 1. Το από 30/10/2019 έγγραφο της Ε. ΕΛΜΕ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
 2. Το από 01/09/2019 έγγραφο της ¨Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Νέας Μάκρης
 1. Το από 21/10/2019 έγγραφο Αγροτικού Συλλόγου Μαραθώνα
 2. Το με αρ. πρωτ. 19483/11-09-2019 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών και μαθητριών Δήμου Μαραθώνα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Α. Συγκροτεί την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την κα Ανδρώνη – Παπαϊωάννου Ελένη.
 2. Εκπρόσωπο της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης την κα Ρίζου Ευαγγελίου Χάιδω Διευθύντρια του ΓΕΛ Μαραθώνα Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης με αναπληρώτριά την Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Παπαγεωργίου Γεωργία.
 3. Εκπρόσωπο της Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης τον κ. Σπέγγο Βασίλειο Διευθυντή του 1ου Δ.Σ. Νέας Μάκρης με αναπληρώτριά την Διευθύντρια του Δ.Σ. κάτω Σουλίου Μπουφέα Ευθυμία.
 4. Εκπρόσωπο του ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ – Ν. ΜΑΚΡΗΣ την Υποδιευθύντρια του 1ου Ειδ. Δημ .Σχολείου  Παμμακαρίστου – Ν. Μάκρης Βακαλοπούλου  Μαρία  με αναπληρώτριά την Σταματίου Ελευθερία
 5. Εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών Ε΄ ΕΛΜΕ Αν.Αττικής τον κ.Τερεζάκη Χαράλαμπο με αναπληρωτή του, τον κ. Ευαγγελόπουλο Γιάννη.
 6. Εκπρόσωπο του συλλόγου εκπ/κων Π.Ε Αν.Αττικής <ΑΛΕΞ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ> τον Στάμο Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό ΠΕ του 2ου Δημοτικού Νέας Μάκρης με αναπληρωτή του, τον Σεχίδη Σάββα εκπαιδευτικό ΠΕ και Πρόεδρο του συλλόγου εκπ/κων «ΑΛΕΞ.ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ».
 7. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων Ειδικών Σχολείων {1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παμμακάριστου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παμμακάριστου} Μοσχόβου Μαρίνα με αναπληρώτριά της την κα Μπουσίου Αικατερίνη
 8. Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, τον κ. Ψαρομμάτη Γεώργιο με αναπληρωτή του, τον κ. Ζαφειρόπουλο Βασίλη.
 1. Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, την κα Ξένια Μπρισίμη Καπανίκη με αναπληρώτρια της, την κα Ανδρώνη – Κεχαγιαδάκη Κατερίνα.
 1. Εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων τον κ Βάρσο Αλέξανδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μάμαλη Δημήτριο, για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαραθώνα «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ».
 1. Εκπρόσωπο της Ένωσης εμποροβιοτεχνών Νέας Μάκρης και περιχώρων τον κ. Τσακμακίδη Πέτρο με αναπληρωτή του, τον κ. Σωτηρίου Γιάννη.

Β. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας :

1} Εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των σχολείων, και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την

επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

2} Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων.

3} Προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.

4} Γνωμοδοτεί για συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο,την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου.

5} Συντάσσει με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών πρόταση προς τον οικείο δήμο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους.

6} Εισηγείται προς τον δήμο την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών.

Γ. Η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής είναι 2ετής (2019 – 2021).

Δ. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Μαραθώνα λειτουργεί νόμιμα όταν από το σύνολο των μελών που έχουν οριστεί με την απόφαση αυτή τα παρόντα μέλη στη συνεδρίαση είναι περισσότερα των απόντων.

Ε. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 1153 – 2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)

Ο Δήμαρχος
 
Τσίρκας Στέργιος

               

Σχολιάστε