Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου για τις βουλευτικές εκλογές της 07.07.2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 616/2019

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης  Ιουλίου 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης

β) Τις διατάξεις των άρθρων 9, 29 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 6 και 27 αντίστοιχα του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ. Α) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 114-144 του ν.3852/2010 όπως ισχύουν.

γ)Τις διατάξεις του ΠΔ 56/2019 «Διάλυση της Βουλής προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»   (ΦΕΚ Α΄ 97)

δ)Την υπ αριθ. 49153/27-06-2019  ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Αναπληρωτή Οικονομικών (ΦΕΚ 2591/2019 τ.Β) περί συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των  βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ».

ε)Την υπ αριθ 49545/28-06-2019 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Αναπληρωτή Οικονομικών (ΦΕΚ 2641/2019 τ.Β) περί του καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των  βουλευτικών εκλογών της  7ης  Ιουλίου 2019».

στ)Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο  εργασιών που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των  εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης  Ιουλίου 2019 καθώς και για την συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων».

ζ)Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες λόγω της φύσης και του όγκου τους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά με αυτές εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

η)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη απόφαση.

θ) Την υποβολή παραίτησης του κ. Η. Ψηνάκη  από το αξίωμα του Δημάρχου Μαραθώνος (επιστολή προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αριθ. πρωτ. 49157/13807/10-05-2019).

ι) Την με αριθ. πρωτ. 49157/13807/13-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΛΟΡ1Κ-2ΒΤ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Ηλία Ψηνάκη του Παναγιώτη.

ια) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ.Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών  και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όπως Σάββατο –Κυριακή και νυχτερινές ώρες με ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή συγκέντρωση μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ως κατωτέρω:

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ          ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2. ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
4. WASYLOW RYSZARD BRONISLAW ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ
5. ΒΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
6. ΒΥΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓ.ΚΑΘ/ΤΑΣ
8. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
9. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
10. ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
11. ΔΕΡΜΕΤΖΙΑΝ – ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
12. ΔΕΡΤΙΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
13. ΚΑΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
14. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
15. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
16. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
17. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
18. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
19. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
20. ΚΑΠΡΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
21. ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
22. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
23. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
24. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
25. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ
26. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
27. ΛΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ  
28. ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ  
29. ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ  
30. ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ  ΔΥΠ
31. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
32. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
33. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
34. ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
35. ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
36. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
37. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
38. ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
39. ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
40. ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
41. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
42. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43. ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
44. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
46. ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
47. ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ
48. ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
49. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
50. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
51. ΣΑΦΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
52. ΣΑΦΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
53. ΣΑΠΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
54. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
55. ΣΚΟΡΔΗ – ΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
56. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
57. ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
58. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
59. ΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
60. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ
51. ΤΣΑΠΟΓΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
62. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
63. ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
64. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
65. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
66. ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
67. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
68. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

Σύνολο υπαλλήλων 68, σύμφωνα με την υπ αριθ 49153/27-06-2019  ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Αναπληρωτή Οικονομικών (ΦΕΚ 2591/2019 τ.Β) περί συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των  βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ».

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα προσφέρουν έκτακτη εκλογική εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών  και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όπως Σάββατο – Κυριακή και νυχτερινές ώρες με ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή συγκέντρωση μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΓΑΡΗΣ   

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •