Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες, για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

δ) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

ζ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1299/Β/10-4-2020)

η) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797/25-4-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585/Β/25-4-2020)

θ) Την από 16/04/2020 με αριθ 7/2020 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας Hellenic Catering ΑΕ και της Περιφέρειας Αττικής για την «Προμήθεια και Διανομή Ετοίμων Γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες των Δήμων της περιφέρειας Αττικής λόγω πανδημίας Covid-19»

ι) Τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής ετοίμων γευμάτων

ια)Την ανάγκη ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και διανομή ετοίμων γευμάτων από 08/05/2020 σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας λόγω πανδημίας Covid-19

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Η επιτροπή για την παραλαβή και διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας λόγω πανδημίας Covid-19, από 08/05/2020  αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Καναβάκη Μαρία, υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος

Χρυσούλα Ελένη, υπάλληλος ΝΠ Τετράπολις

Χρυσίνα Αικατερίνη, υπάλληλος ΝΠ Τετράπολις

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66Α0ΩΛΜ-051

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Α0ΩΛΜ-051

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •