Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 990/2019                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α.  Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α)

β.  Τις διατάξεις του  άρθρου 19 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

γ. Τις υπ αριθ 601,602,603,604,605,606,607,608,609 & 610/2015 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί Διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας.

δ. Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση με θέμα: Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

ε.  Το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί ενστάσεις για την επιβολή προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος

στ.  Την υπ αριθ 561/2019 απόφαση με θέμα :Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία

ζ.  Το γεγονός της έναρξης της θητείας της νέας δημοτικής αρχής από την  1η Σεπτεμβρίου 2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  1. Τη συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων, επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

1.1     κ.Τσίρκα Στέργιο, Δήμαρχο Μαραθώνος

1.2  κ. Μπατζέ Νικηφόρο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τη δημοτική αστυνομία

1.3     κ. Πέτρο Μπερτόλη, Προϊστάμενο Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος

Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος Γκούβα Αντωνία, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄.

  1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ