Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022»

Αριθμός Απόφασης: 203/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α΄/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/ Β΄/2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 / Α΄/ 2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 34, 36, 37, 38 και 40.
 5. Την ανάγκη εποπτείας και συντονισμού της διοργάνωσης των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Μαραθώνος του έτους 2022.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων με αντικείμενο την εποπτεία, τον συντονισμό της διοργάνωσης των εμποροπανηγύρεων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν μέρος στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μαραθώνος κατά το 2022 και τη διενέργεια κληρώσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται από τους κάτωθι :

Πρόεδρος: Κυπαρίσσης Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού, ως Πρόεδρος, με τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του. 

Μέλη :

 1. Φραγκαντώνης Φωκίωνας, μόνιμος υπάλληλος κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμού Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, με αναπληρώτρια τη Βασταρδή Σοφία, μόνιμη υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμού Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.
 2. Ηλίας Παναγιώτης, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανολόγων – Τεχνολόγων, βαθμού Α΄, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, με αναπληρωτή τον Ζεγγίνη Γεώργιο μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Α΄, υπεύθυνο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος Βαρδίδης Λάμπρος, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, βαθμού Α΄.

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 31-12-2022.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥ82ΩΛΜ-536

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ82ΩΛΜ-536

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *