Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του Ν. 2119/1993 (ΦΕΚ Α΄ 23/4-3-1993) περί κύρωσης κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων»

β) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2119/1993, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα, του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α΄113/15-6-1995).

γ) Την με αρ. 43/14.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης «Περί Κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων που συστήνονται με τον Ν.3852/2010»

δ) Την με αρ. 64840/44619/21-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία ορίζονται ληξίαρχοι για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαραθώνος, και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. φύλλου 3116/20-11-2014 ΦΕΚ (τ. Β΄)

ε) Την υπ’αριθμ. ΤΑΔΚ/1075/2016/16 (ΦΕΚ 4418 Β/30-12-2016) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ο Δήμος Μαραθώνος, αποτελείται εφεξής από τρεις Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού

στ) Tην υπ’ αριθ 88310/23202/13-09-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Ανάθεσης καθηκόντων Ληξίαρχου στον Δήμο Μαραθώνος

ζ) Την υπ’ αριθμ. 3841/2020 (Α.Π. 15075/3-3-2020) εγκύκλιο του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.- Συγκροτούμε την Επιτροπή Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019 η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων ορίζεται ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας,
 • Μέλη της Επιτροπής ορίζονται:
  1. Η Ληξίαρχος της Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος κα Βασιλάκη Ευσταθία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄.
  2. Η Ληξίαρχος Κοινότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος & Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος κα Λάμπρου – Σωτήρχου Άννα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.
 • Η Ληξίαρχος Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος κα Φλώρου Αικατερίνη του Αντωνίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
 • Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου κ. Κλεφτάκης Δημήτριος του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως αρμόδιος για την τήρηση και σύνταξη των πινάκων μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019, με αναπληρώτριά του τη Στάμου Σταματίνα του Σπυρίδωνος, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.

2.- Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).  

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ζ80ΩΛΜ-ΚΜΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ80ΩΛΜ-ΚΜΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •