Συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας για αγορά ακινήτων για την στέγαση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας  για αγορά  ακινήτων για την στέγαση Λυκείου  Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα  Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. την παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 44 του Ν.4257/2014
 2. το άρθρο 186 του Ν.3463/2006
 3. την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
 4. την παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α’)
 5. την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’). απόφαση της Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων
 6. το υπ’ αριθ.10489/30-06-20 έγγραφό της ΚτΥπ Α.Ε.
 7. το υπ’ αριθ. 9553/18-06-20 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
 8. το υπ’ αριθ. 11713/15-07-20 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
 9. το υπ’ αριθ. 10802/03-07-20 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 10. την υπ αριθ 509/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για αγορά  ακινήτων για την στέγαση Λυκείου  Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα  Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη τροποποίησής της
 11. το υπ αριθ πρωτ 25486/17-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
 12. την υπ αριθ 952/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθ 509/2020 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για αγορά  ακινήτων για την στέγαση Λυκείου  Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα  Δήμου Μαραθώνος»
 13. το υπ’ αριθ. 61983/02-12-20 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για αγορά ακινήτων για την ανέγερση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από:

α) τον κο Αλεξανδρή Ανδρέα, Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής , ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο κ. Δημήτριος Νικολετσόπουλος, Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 β)  τον κο Αργύρη Λάσκο, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την κα Ανδρώνη- Παπαϊωάννου Ελένη, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Δήμου Μαραθώνος

γ) τον κο Σπυρόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.  της ΚτΥπ Α.Ε. ως μέλος με αναπληρώτρια την κα Σκούρτη Δήμητρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. της ΚτΥπ Α.Ε.

δ) την κα Μαχίνη Ευαγγελία, Ιατρό,  Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας, εκπρόσωπο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με αναπληρωτή τον κο Ευαγγελόπουλο Κων/νο ,  Προϊστάμενο της Δ/νσης

ε) την κα Πράππα Καλλιόπη, Εφοριακό ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Τζατζιμάκη Εμμανουήλ, Εφοριακό ΔΕ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΟΣ8ΩΛΜ-Ι48

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΣ8ΩΛΜ-Ι48

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •