αποκατάσταση οδικού δικτύου

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Τεχνικές Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 540/2019

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ” .

Ανάδοχος: ΙΕΡΑ ΑΤΕ, Εργοληπτική Εταιρεία Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και συγκεκριμένα το άρθρο 136 παράγραφος 2.
 2. Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συγκεκριμένα το άρθρο 26.
 3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» και την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18οικ.23423/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 186 καθώς και της εγκυκλίου 11/2012 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78ΦΝ433.β/16-5-2012.
 5. Την από 29-05-2019 ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ”.
 6. Το από 31/05/2019 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο κληρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, το οποίο επισυνάπτει στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους κατωτέρω υπαλλήλους:

 1. Αφένδρα Φωτεινή, (ως πρόεδρος)
 2. Μανάρα Μαρία Ελένη, (ως τακτικό μέλος)
 3. Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα, (ως τακτικό μέλος)
 4. Ηλίας Παναγιώτης ( ως αναπληρωματικό μέλος)

για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ”

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων

Γεώργιος Νησιώτης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •