Αποκατάσταση ζημιών

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Τεχνικές Υπηρεσίες

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 542/2019

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ” .

Ανάδοχος: ΙΕΡΑ ΑΤΕ, Εργοληπτική Εταιρεία Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και συγκεκριμένα το άρθρο 136 παράγραφος 2.
 2. Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συγκεκριμένα το άρθρο 26.
 3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» και την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18οικ.23423/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 186 καθώς και της εγκυκλίου 11/2012 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78ΦΝ433.β/16-5-2012.
 5. Την από 29-05-2019 ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”.
 6. Το από 31/05/2019 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο κληρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, το οποίο επισυνάπτει στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους κατωτέρω υπαλλήλους:

 1. Κανέλλος Αναστάσιος, (ως πρόεδρος)
 2. Μανάρα Μαρία Ελένη, (ως τακτικό μέλος)
 3. Αφένδρα Φωτεινή, (ως τακτικό μέλος)
 4. Ηλίας Παναγιώτης ( ως αναπληρωματικό μέλος)

για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων

Γεώργιος Νησιώτης

 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •