Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Μαραθώνος υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Μαραθώνος υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

δ) Την υπ’ αριθμ. 963/2019 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής Δήμου Μαραθώνος

ε) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στ) Την υπ αριθ 53480/B4/11-5-2020 (ΑΔΑ: 6Δ2Ν46ΜΤΛΗ-Γ1Α) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19)

στ) Την ανάγκη ορισμού επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Μαραθώνος υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Μαραθώνος συσκευασιών αντισηπτικών, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους υπαλλήλους του Δήμου:

  1. Τον Μανούση Βασίλειο του Νικολάου,  υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κέφο Φίλιππο του Ιωάννη, υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  2. Τον Λέκκα Κωνσταντίνο του Θεόδωρου, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Εποπτών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πασχάλη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
  3. Τον Αργυρίου Γεώργιο του Σάββα, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ, υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή των συσκευασιών αντισηπτικών, κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του για την ημερομηνία και ώρα παράδοσής τους στον Δήμο Μαραθώνος.

Η Επιτροπή συντάσσει κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, κατά την ποσότητα και το είδος των παραλαμβανόμενων αντικειμένων.

Το ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται, σε δύο πρωτότυπα, από τα μέλη της Επιτροπής. Ένα από τα ανωτέρω πρωτότυπα αποστέλλονται με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το άλλο διατηρείται και φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου. Η επιτροπή φυλάσσει τα παραστατικά παραλαβής (π.χ. δελτίο αποστολής), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΩΛΗΩΛΜ-ΨΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΛΗΩΛΜ-ΨΜΟ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •