Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1025/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Την υπ αριθ 588/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και την ανάγκη συγκρότησης νέας επιτροπής λόγω έναρξης της θητείας νέας δημοτικής αρχής

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α. Λάσκο Αργύριο, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής Δήμου Μαραθώνος

β. Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών,  Δήμου Μαραθώνος

γ. Κάκαρη Ασπασία του Βασιλείου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Κάθε άλλη απόφαση παύει να έχει ισχύ.

  1. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •