Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3147/Β/2012

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 («Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης») του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

ε) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4440/2016 («Αμοιβαία μετάταξη») όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4647/2019

στ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/06.03.2018 (ΦΕΚ 883/14.03.2018 τεύχος Β’) απόφαση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί καθορισμού της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

ζ) Την υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20.07.2018 απόφαση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

η) Την υπ’ αριθμ. 1267/2019 ορθή επανάληψη της απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’) περί υποχρέωσης παραμονής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ

ι) Τα αιτήματα αμοιβαίας μετάταξης των Πρέκα Νικολάου (μόνιμου υπαλλήλου Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας)  και Κοντομάρη Αρτεμις (μόνιμης υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος) που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εγκρίθηκαν στην από 15.04.2020 συνεδρίαση της ΚΕΚ

ια) Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψηφίου για κάλυψη θέσης με αμοιβαία μετάταξη βάσει του ενιαίου συστήματος κινητικότητας (Ν.4440/2016), αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος

β. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος

γ. Τον Προϊστάμενο Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛ8ΝΩΛΜ-6Γ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ8ΝΩΛΜ-6Γ7

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •