Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).

3. Την Υ.Α 1299/7.4.2003 ΄Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού  Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ { ΦΕΚ 423/Β/2003}.

4. Τον Ν. 4662/7.2.20  -ΦΕΚ 27/Α/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας , αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και  άλλες διατάξεις».
5.Η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 “Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΦΕΚ 1525/Β/2019).

6.Τον  Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις {ΦΕΚ 73/α/2014}

7. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου .

8.Το αριθ. Πρωτ. 9052 /18.12.2019  3η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών.

9.Το με αριθ. Πρωτ. 8797/6.12.19 Γενικό  Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

10.Την με αριθ. 256/2019  απόφαση Δημάρχου Δήμου Μαραθώνα  «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα που θα γίνει σήμερα 09.09.2020 στο ΚΕΠΙΧ , Λ. Μαραθώνος 196 , στις 12 το μεσημέρι.

Αυτή την στιγμή όλοι είναι στο μέτωπο της φωτιάς.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΣΤΗ Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ.

 1. Οργάνωση , Συντονισμός , Διάθεσης των αρμοδίων εμπλεκομένων     Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού  και μέσων.
 2. Λήψη αναγκαίων μέτρων
 3. Αίτημα συνδρομής όμορων Δήμων ,
 4. Αίτημα με συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου  στους αρμόδιους φορείς.
 5. Εντολή στο προσωπικό και στα μέσα αν απαιτηθεί να γίνει  Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •