Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: Ψ7ΩΡ465ΘΕΕ-7Ψ4) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006173899), προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν:

1. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη του κάθε ανελκυστήρα.

2. Επιθεώρηση και όλες τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από το νόμο και σχετικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.

3. Να προσέρχεται το ταχύτατο δυνατόν και να επεμβαίνει προς αποκατάσταση βλαβών.

4. Τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του κάθε ανελκυστήρα.

5. Να ενημερώνει τη Σχολική Επιτροπή για τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις (πιστοποίηση ανελκυστήρων κ.α.) καθώς και για τυχόν βλάβες – απαραίτητες εργασίες – ανταλλακτικά.

6. Να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του κάθε ανελκυστήρα και να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνεται μηνιαία συντήρηση είναι:

Α. Οι ανελκυστήρες στις κάτωθι σχολικές μονάδες:

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 1 φορά το μήνα
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 1 φορά το μήνα
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 2 φορές το μήνα

Β. Η καρέκλα κλίμακας (σκάλας) στο ΕΕΕΕΚ Παμμακαρίστου – 1 φορά το μήνα.

Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίθηκε ετήσια δαπάνη έως του ποσού των  2.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν κλειστή οικονομική προσφορά στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) 08.30μ.μ. με 14.30μ.μ. από την Τρίτη 21-01-2020 έως και τη Τρίτη 28-01-2020 με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος συντηρητή ανελκυστήρων.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελούν τις εργασίες, καθώς και ότι πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, εμπειρία και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν, σύμφωνα με την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

 Νικηφόρος Μπατζές

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •