αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες ετήσιου έλεγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων των παιδικών σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,ΚΑΕ:10-6633 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 2018.

Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθ. 44/11-5-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ: 6Θ1ΘΟΕΠΠ- Ψ2Ν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», με αριθμ. ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ :18REQ003117189.

β) η βεβαίωση της  αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 91.

Παρακαλούμε τον οικονομικό φορέα να μας αποστείλει σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία που θα φορά στον  ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και στην αναγόμωση πυροσβεστήρων των παιδικών σταθμών, τιμή τεμαχίου ανά είδος, (πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ΡΟ12 κιλά, ΡΑ12 κιλά, ΡΑ 6 κιλά, ΡΟ 6κιλά, CO2 5 κιλά) μέχρι την  Παρασκευή 29/06/2018 στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου, Λ. Μαραθώνος 196, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  συμπληρωμένο το συνημμένο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ». Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «Τετράπολις» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ -Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται και ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η  προσφορά θα  αξιολογηθεί  από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά

α. Ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με  το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Πέτρος Στάμου


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •