συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση καυστήρων και θερμαντικών σωμάτων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 58/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ8Υ465ΘΕΕ-5ΚΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 950 ευρώ με το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και εξαέρωση των θερμαντικών σωμάτων Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης είναι οι εξής:

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και την Τετάρτη 17-10-2018.

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Πέτρος Αλεξανδρής


Σχολιάστε