συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/05-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΕΠΟ-ΗΦΓ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184992) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2017-2018. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών μέχρι του ποσού των 65 ευρώ + ΦΠΑ ανά καυστήρα. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό, αντικατάσταση μπεκ και εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων. Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από την Παρασκευή 03-11-2017 μέχρι και την Πέμπτη 09-11-2017. Μαζί με την οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, συμπληρωμένο το συνημμένο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» ή τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εφόσον τα έχετε στη διάθεσή σας μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Θεόδωρος Καλπακίδης


Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Τηλ: 22940-67774

e-mail: bschoolmarathon@gmail.com

e-mail: sepe@marathon.gr

Σχολιάστε