Σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» του κ. Κ********* Κ********* του Ι*********

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  449/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» του κ. Κ********* Κ*********  του Ι*********, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος και Διονύσου (Ο.Τ. 640) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος και επιβολή προστίμου”

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού, έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 43650/1-11-2021.
 4.      δ) Το υπ’ αριθ. 1020/14354/1-γ/20-9-2021 έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνος.
 5.      ε) Το υπ’ αριθ. 19830/13-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος προς τον κ. Κ*********  Κ*********  του Ι*********.
 6.      στ) Το υπ’ αριθ. 0628/25-10-2021 έγγραφο του κ. Κ*********  Κ*********  του
 7.          Ι*********  προς το Δήμο Μαραθώνος.
 8.      ζ) Την υπ’ αριθ. 55/15-11-2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Για τη σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ», του κ. Κ********* Κ*********  του Ι*********, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος και Διονύσου (Ο.Τ. 640) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και την επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω γ) σχετικού, διότι λειτουργούσε χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 2. Η σφράγιση  του  παραπάνω  καταστήματος  θα  πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 6-12-2021 και ώρα 9.30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα αριθμό (449/2021) και θα  αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια  (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές Ατομικές Διοικητικές πράξεις.

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Φ57ΩΛΜ-ΟΧΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ57ΩΛΜ-ΟΧΚ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •