Σχολικοί τροχονόμοι Δήμου Μαραθώνος

Σχολικοί τροχονόμοι | Πλήρωση κενών θέσεων

administrator Θέσεις εργασίας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος  προκηρύσσει την πλήρωση έντεκα (12) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων της κάτωθι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της:

1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

4.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

5.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

6.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

7.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

8.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

9.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

10.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

11.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

12.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα.

Β) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα

αδίκημα

Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 09/10/2017 μέχρι τις 16/10/2017, από τις 9.00 έως τις 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή/Προϊστάμενο των παραπάνω Σχολικών Μονάδων προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2017 και έλλειψη αυτού του έτους 2016. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες για ανάρτηση με μέριμνα των Διευθυντών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Θεόδωρος Καλπακίδης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •