Σχολικοί Τροχονόμοι σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα για το σχολικό έτος 2021-2022

websupport Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αρ. 56/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΟΦΟΕΠΟ-Ι0Θ) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
 • Την υπ’ αρ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ
 • Την απόφαση  8440/24.02.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

Καθώς και τις διατάξεις για τους Σχολικούς Τροχονόμους ως κάτωθι:

 • Τον ν. 20 94/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων
 • Τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις της παρ. 45 α΄του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές , στους Εθελοντές σχολικούς τροχονόμους
 • Την υπ΄αριθμ.47455/16.8.2007(1734 Β΄) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων
 • Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999)
 • Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000)
 • Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/29.10.1997).
 • Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α
 • Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Προκηρύσσει την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων της κάτωθι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της:

1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

4.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

5.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

6.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

7.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

8.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

9.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

10.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

11.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

12.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

13.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Α)      Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα.

Β)      Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Πέμπτη 16/09/2021 μέχρι και την Πέμπτη 23/09/2020, από τις 9:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή/Προϊστάμενο των παραπάνω Σχολικών Μονάδων προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2020. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες για ανάρτηση με μέριμνα των Διευθυντών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Λάσκος Αργύρης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •