Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Αριθμός Απόφασης: 215/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,  225 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018) και  74Α παρ.2 (που προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7-7-2016), όπως αντικατέστησαν την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4756/2020 (ΦΕΚ 235/20 τ.Α΄).
 6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21 και τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021(Α΄134).
 7. Την με αριθμ πρωτ. 2281/10-7-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2023-2024», στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ 257/31-1-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με ΚΩΔ ΟΠΣ 6001701.
 8. Το γεγονός ότι λειτουργούν στο Δήμο Μαραθώνος δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ένα (1) στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα και ένα (1) στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας και τις ανάγκες σε προσωπικό που προκύπτουν για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
 9. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων κατόπιν της υπ. αριθ. 12158/19-06-2023 (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 11. Την υπ΄ αριθ. 69/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5418/29-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, περί ύπαρξης πιστώσεων.
 13. Την υπ αριθ πρωτ 6719/14-03-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
 14. Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων και το υπ αριθ πρωτ 7783/9-3-2024 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8052/2-4-2024 αίτηση – ένσταση υποψήφιας της διαδικασίας περί επανεξέτασης της αίτησής της και το υπ αριθ πρωτ 8296/3-4-2024 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8435/5-4-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Π******** Α******** του Χ******** περί μη αποδοχής της θέσης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, στην οποία ήταν επιτυχούσα
 17. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα πέραν της 31/8/2024, κατά τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου):

 1. Α******** Α******** του Θ******** για τη θέση πλήρους απασχόλησης κλάδου ΔΕ  

Υποστηρικτικού προσωπικού, ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων  

 1. Α******** Θ******** του Ι******** για τη μία (1) εκ των θέσεων μερικής (τετράωρης)  

απασχόλησης κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Μαραθώνος.

Οι δαπάνες θα βαρύνουν αντίστοιχα τους ΚΑ  60.6041.03 & 60.6054.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΒΖΗΩΛΜ-6Η2

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΖΗΩΛΜ-6Η2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *