Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας»

Αριθμός Απόφασης: 355/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002 τ.Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

ε) Tην ανάγκη εκ νέου σύστασης επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση  έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κ.λ.π.)  που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας και την ανάγκη τροποποίησής της.

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κ.λ.π.) που εκδηλώνονται στην περιοχή του Δήμου μας, ως κατωτέρω:

α. Κανέλλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος με αναπληρωτή τον Τσιάμη Χρύσανθο, Προϊστάμενο Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Δ/κής Υποστήριξης, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

β. Κατσαγώνης Στέφανος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την υπάλληλο ιδαχ Καναβάκη Μαρία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό με βαθμό Α΄

γ. Γεωργατζής Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, Δ/νσης Καθαριότητας Ανακ. Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την Καμπέλη Βαρβάρα, μόνιμη υπάλληλο  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

2. Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΦ1ΩΛΜ-ΖΤΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΦ1ΩΛΜ-ΖΤΛ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •