Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 115/2020

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική της υπ αριθ 1020/2019 αποφάσεως Δημάρχου με θέμα : Εξουσιοδότηση υπΘΕΜΑ: «Περί σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής του συνόλου των εργασιών Διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης 4ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Νέας Μάκρης».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 6. Την υπ αριθ πρωτ 21304/2-10-2019 σύμβαση για την εκτέλεση των Εργασιών Διαμόρφωσης Εσωτερικού Χώρου για τις ανάγκες στέγασης 4ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Νέας Μάκρης
 7. Το υπ αριθ Δ/11/οικ.54375/2429/21-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με το οποίο παραχωρήθηκε κτίριο εντός του χώρου της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου
 8. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4405/2019
 10. Το υπ αριθ πρωτ εσωτ. 53/11-02-2020 υπηρεσιακό έγγραφο της Προϊσταμένης  Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 11. Την ανάγκη σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής του συνόλου εργασιών Διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Νέας Μάκρης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Τη σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του συνόλου εργασιών Διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου (κτίριο εντός του χώρου της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα) για τις ανάγκες στέγασης 4ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Νέας Μάκρης η οποία θα αποτελείται από τους κατωτέρω:

1.Κολοβό Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκ/κών Έργων & Σηματοδότησης, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2.Νάνο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και

3.Τσαγκάρη Γεώργιο, υπάλληλο ιδαχ, ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •