Τοποθέτηση στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση της Σκόρδη Αικατερίνης του Αντωνίου στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015/2020

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»
 12. Την υπ’ αριθμ. 597/2018 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Τοποθέτηση του Βαλή Δημητρίου του Νικολάου στη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος
 13. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος
 14. Την υπ’ αριθμ. 595/2020 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος
 15. Την υπ’ αριθμ. 860/2020 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος περί μετακίνησης – τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Δήμου Μαραθώνος
 16. Την υπ αριθ 919/2020 απόφαση με θέμα: «Λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου Βαλή Δημητρίου του Νικολάου λόγω συνταξιοδότησης»
 17. Την υπ’ αριθμ. 28/2021 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Δήμου Μαραθώνος
 18. Την υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.3546/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί αναπλήρωσης προισταμένων οργανικών μονάδων
 19. Την ανάγκη τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω του ότι ο Προιστάμενος του εν λόγω τμήματος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια λόγω του υποβλήθηκε σε διπλή στεφανιαία παράκαμψη.
 20. Τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου και την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε την Σκόρδη Αικατερίνη του Αντωνίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος.

Β. Αναθέτουμε στην προαναφερθείσα υπάλληλο τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Με την παρούσα παύει να έχει ισχύ οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΨΘΩΛΜ-ΞΛΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΨΘΩΛΜ-ΞΛΕ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •