Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 36/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την  υπ αριθ 512/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος» σύμφωνα με την οποία η Μ******* Μ******* του Ν******* μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών τοποθετήθηκε  Προϊσταμένη στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στ) Την υπ αριθ πρωτ 841/18-01-2022 αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Μ******* Μ******* σύμφωνα με την οποία υποβάλλει την παραίτησή της από τη θέση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μαραθώνος και παρακαλεί να απαλλαγεί από τα εν λόγω καθήκοντα από την 01/02/2022 για προσωπικούς λόγους.

ζ) Το υπ αριθ πρωτ 1020/19-01-2022 έγγραφό μας προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο αποστέλλουμε την υπ αριθ πρωτ 841/18-01-2022  αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου

η) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

θ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετά την υπ αριθ πρωτ 841/18-01-2022 αίτηση παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Μ******* Μ******* του Ν*******, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ από τη θέση Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μαραθώνος,  τοποθετείται στο Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος.

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος

Νικόλαος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2Ψ0ΩΛΜ-82Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2Ψ0ΩΛΜ-82Υ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •