Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος μετά τη μετάταξή του σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλου  Δήμου Μαραθώνος μετά τη μετάταξή του σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Την υπ αριθ 289/2020 απόφαση ΓΓ Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας» σύμφωνα με την οποία μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Φλώρος Ελευθέριος του Λουκά με βαθμό Α΄ από τον κλάδο ΔΕ Δενδροκηπουρών στον κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ ΦΕΚ 1221/03-08-2020 τ.Γ΄

ζ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος  Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος

η) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετά την μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου Φλώρου Ελευθέριου του Λουκά με βαθμό Α΄ , από τον κλάδο ΔΕ Δενδροκηπουρών στον κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΔΕ Εποπτών, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ ΦΕΚ 1221/03-08-2020 τ.Γ΄, τον τοποθετούμε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0ΞΤΩΛΜ-ΓΤΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΞΤΩΛΜ-ΓΤΑ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •