Τοποθέτηση υπαλλήλου

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση της Καμπέλη Βαρβάρας του Αλεξάνδρου στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»
 12. Την υπ’ αριθ. 28/2021 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκαν στον Γεωργατζή Δημήτριο του Τριαντάφυλλου καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 13. Την ανάγκη τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 14. Την υπ’ αριθ. 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος
 15. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3546/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 16. Τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου και την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε την Καμπέλη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Β. Αναθέτουμε στην προαναφερθείσα υπάλληλο τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Με την παρούσα παύει να έχει ισχύ οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Σ29ΩΛΜ-99Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ29ΩΛΜ-99Ν

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •