Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση υπαλλήλων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1028/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄  ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

δ) Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

ε) Την υπ αριθ  8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/Β/31-12-2018 τ.Β΄)

στ) Την υπ αριθ   3/2019 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα  συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

ι) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 80 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Ένας (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων,  ένας (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

στην κατηγορία ΤΕ: δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής

στην κατηγορία ΔΕ: τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, δέκα πέντε (15) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, πέντε (5) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΔΕ Πληροφορικής, πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες

στην κατηγορία ΥΕ: δέκα επτά (17) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, πέντε (5) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, δύο (2) ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών & οκτώ (8) ΥΕ εργατών πρασίνου

ια) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ιβ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιγ) Την υπ αριθ 548/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί της πρόσληψης 49 ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.

ιδ)Την υπ αριθ πρωτ 14304/09-07-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της Αναστασίας Λέρτα του Αναστασίου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, Δήμου Μαραθώνος, λόγω ΧΧΧΧ, και την υπ αριθ  634/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αποδοχής της αριθ πρωτ 14304/09-07-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησής της.

ιε) Την υπ αριθ 638/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν τρία (3)  άτομα σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.

ιστ) Την υπ αριθ 999/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί της πρόσληψης τριών (3) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ

ιζ) Την ανάγκη τοποθέτησης των ανωτέρω υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την τοποθέτηση των κάτωθι τριών (3) ατόμων οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Δήμο μας σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα                                Οργαν. Μονάδα

Τοποθέτησης

1. ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
2. ΤΣΑΪΛΑ ΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
3. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •